Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin

§ 1 Definicje
1. Dni i godziny robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz godziny działania naszego punktu stacjonarnego
w Radomiu z wyłączeniem sobót, które to godziny można sprawdzić na naszej stronie
w zakładce
Kontakt”.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na:
a) dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówienie;
b) odbiorze przez Klienta Towaru określonego w zamówieniu w wybranym Sklepie Stacjonarnym których adresy znajdują się z zakładce Kontakt”.
3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską;
b) operatora skrytek pocztowych (paczkomat).
4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Infolinia – oznacza numer telefonu +48 885886655, pod którym Klient może skontaktować się z Usługodawcą.
6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – oznacza osobę fizyczną, zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
12. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
13. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, których lista dostępna jest w zakładce Kontakt”.
14. Sprzedawca – oznacza firmy PPHU PAJM oraz PAJM.pl, których siedziba znajduje się
w Radomiu, ul Kierzkowska 2, a których dokładne dane znajdują się w §12 tego regulaminu.

15. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.pajm.pl.
16. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
17. Towar z elementami cyfrowymi – oznacza Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie, np. smartwatch.
18. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-kod, płyta CD z muzyką.
19. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim
te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji
w niezmienionej postaci.

20. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem
a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.

21. Usługa dodatkowa – oznacza usługę odpłatną, świadczoną na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, której zakup możliwy jest wyłącznie do urządzenia zakupionego
za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, np. przegląd zerowy, usługa złożenia urządzenia, itp. usługi widoczne na karcie produktu.

22. Usługodawca – firmy PPHU PAJM oraz PAJM.pl, których siedziba znajduje się
w Radomiu, ul Kierzkowska 2, będących jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego,
a których dokładne dane znajdują się w §12 tego regulaminu.


§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą
do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.

2. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym z Konta Klienta, było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta
z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się
do każdej rozdzielczości ekranu.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania
z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
W szczególności powinni stosować programy zabezpieczające przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa (np. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych) i chroniące tożsamość użytkowników Internetu. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu (np. w opiniach); działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających
w błąd.

7. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy oraz Strony Internetowej Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane
w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniony podejrzenie korzystania
z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

8. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż hurtową Towarów, jak również sprzedaż Towarów
z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży, tylko podmiotom, z którymi uzgodnił taką formę sprzedaży.

9. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży, aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie
od Umowy sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny,
w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi i treści cyfrowych, oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie produktu).
11. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów
z elementami cyfrowymi lub treści cyfrowych (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie produktu).


§ 3 Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji, znajdującej się
w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się
z Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola
w formularzu. Zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym do dokonania Rejestracji.

5. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika w serwisach zewnętrznych, np. na portalach społecznościowych. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego
na stronę internetową serwisu zewnętrznego, gdzie użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika lub innej danej go identyfikującej oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w danym serwisie zewnętrznym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie serwisu zewnętrznego, użytkownik zwrotnie jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie zewnętrznym. Nazwa użytkownika do serwisu zewnętrznego oraz jego hasło nie są rejestrowane
i przechowywane przez Usługodawcę. Serwisy zewnętrzne po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Usługodawcy odpowiednio następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.

6. Dodatkowo, Klient za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu może dokonać Rejestracji oraz późniejszego logowania w Sklepie Internetowym, a także przekazywania danych wysyłkowych do realizacji zamówienia, z wykorzystaniem konta w serwisie zewnętrznym, w tym portfeli elektronicznych.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie
na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. Nie jest wymagana aktywacja konta, konto jest aktywne w
momencie jego założenia.


§ 4 Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu kompletuje zamówienie wybierając Towar lub Towar i Usługę dodatkową, którymi jest zainteresowany oraz dodaje go do „KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, lub Towar, Usługę dodatkową (wraz ze sposobem realizacji) i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. W szczególnych przypadkach liczba sztuk Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.
5. W trakcie składania zmówienia dla wybranych Towarów Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia, o czym informowany jest za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Z warunkami umowy ubezpieczenia Klient ma możliwość zapoznania się pod adresem: Przedłużona gwarancja”. Niniejszy produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu Kodeksu cywilnego udzielanej przez producenta.
6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor, typ oraz liczbę sztuk spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, jak również czy chce skorzystać z Usługi dodatkowej oraz swoje dane teleadresowe.
7. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu, Usługodawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając dane Sprzedawcy, cenę wybranych Towarów, możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem i kosztem Usługi dodatkowej, jeśli została wybrana przez Klienta, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Usługodawcę informacji Klient może złożyć zamówienie przesyłając wiadomość elektroniczną do Usługodawcy i wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
8. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 oraz § 4 ust. 7 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia, które to potwierdzenie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta i nie dochodzi w związku z nim do zawarcia Umowy sprzedaży. Po weryfikacji możliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o realizacji zamówienia, informacja ta jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
10. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie
na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem
na podany numer telefonu w celu zbadania poziomu satysfakcji Klienta z przeprowadzonej transakcji w Sklepie Internetowym.

12. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny Towaru,
a w szczególności przy towarach nietypowych, rzadko rotujących, Sprzedawca może zastosować szczególny tryb składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie
do zapłacenia zadatku warunkującej złożenie zamówienia. O konieczności uiszczenia zadatku Klient zostanie poinformowany w momencie ustalenia przez Sprzedawcę możliwość realizacji oferty zakupu. Usługodawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w Regulaminie
i zgodnie z wybraną formą płatności.

13. W przypadku, gdy produkt ma ustawioną cenę promocyjną, a nie jest aktualnie dostępny w magazynie (Dostępność na karcie produktu jest pokazana na zamówienie), zastrzegamy sobie prawo odrzucenia oferty zakupu, jeśli nie będziemy mogli utrzymać promocyjnej ceny sprzedaży.
14. Na sklepie internetowym www.pajm.pl na kartach produktów, prezentowana jest przybliżona ilość produktów dostępnych w naszym magazynie. Ilość ta aktualizowana jest raz na dobę, z racji sprzedaży również stacjonarnej, ilość prezentowana na w/w stronie może nie być odzwierciedleniem stanu faktycznego w momencie składania oferty zakupu.

§ 5 Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) lub Euro i mają wliczoną opłatę KGO. Przy zakupach dokonywanych przez przedsiębiorców z poza terenu Polski dysponujących wpisem w VIES podatek Vat automatycznie zostaje ustawiony na stawkę 0. Cena jest definiowana jako:
 1. cena regularna;
 2.  cena promocyjna (cena po obniżce).
Towary dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp. Ceny tych samych Towarów na Stronie Internetowej Sklepu oraz w Sklepach Stacjonarnych mogą być różne. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 1. zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym – numer konta zostanie wysłany
  w potwierdzeniu złożenia oferty zakupu;
 2. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności;
 3. gotówką za pobraniem – płatność kurierowi podczas odbioru;
 4. oraz system płatności ratalnych;
 5. gotówką naszemu pracownikowi podczas dostawy naszym transportem.
Przy każdej z form płatności po dodaniu produktu do koszyka, jest zamieszczone wyjaśnienie pod znakiem „i”.
3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie:
 1. 1 dzień roboczy, jeżeli wybrał formę przedpłaty zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym, kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;
 2. w momencie odbioru zamówienia, przy formie płatności za pobraniem lub gotówką naszemu kierowcy.
4. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa
w § 5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.
Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi
na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego. (anulowaniu zamówienia – oferty zakupu).

5. Klientowi do czasu wysyłki Towaru przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Prawo
to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia, lub kontakt telefoniczny z obsługa sklepu z numerem +48 885886655. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne od uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa, a więc nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta opisanego w § 9 Regulaminu.


§ 6 Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
za pośrednictwem Sklepów Stacjonarnych, jak również w wybranych krajach – widocznych w koszyku zakupowym w rozwijanej liście pod Wybierz kraj dostawy.

2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o prognozowanej liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji – wysyłki zamówienia.
3. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór w Sklepie Stacjonarnym, Zamówione Towary są dostarczane do Klienta. Sposób Dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi zamówionego Towaru, o czym Klient każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu. Dostawy takie odbywają się w systemie „burta-burta”, czyli przesyłka jest dostarczana w najbardziej możliwe do dostarczenia miejsce najbliższe miejscu wskazanemu w formularzu oferty zakupu. Przy każdej z form dostawy
po dodaniu produktu do koszyka, jest zamieszczone wyjaśnienie pod znakiem „i”.

4. W przypadku wyboru paczkomatu, automatu paczkowego lub punktu odbioru jako formy Dostawy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu automatu paczkowego lub punktu odbioru wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
5. Zalecamy sprawdzenie zawartości przesyłki podczas odbioru przy kurierze lub po wyjęciu z paczkomatu. Jeśli kurier nie chce czekać, koniecznie należy to sprawdzić od razu
po odbiorze przesyłki. Gdy dostarczony produkt jest uszkodzony, od razu należy zgłosić uszkodzenie na infolinii firmy kurierskiej, za pomocą której dostarczyliśmy przesyłkę, powyższe dotyczy odbioru z automatów paczkowych i punktów odbioru. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Od momentu obostrzeń pandemicznych, niektóre firmy kurierskie nie spisują protokołów ręcznie przez kuriera, tylko przyjmują zgłoszenia online. W takiej sytuacji sprawdź stan dostarczonego przedmiotu i w przypadku, gdy jest
on uszkodzony, od razu zgłoś reklamację na infolinii. Można również odmówić przyjęcia takiej przesyłki, równocześnie informując nas o powodzie odmowy jej przyjęcia. Jeśli dostarczany przedmiot jest uszkodzony, najlepiej zrobisz jeśli od razu skontaktujesz się
z nami +48 (48) 3314420 lub +48 885886655. Art. 545. § 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Art. 548. § 1: Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści
i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

6. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór w Sklepie Stacjonarnym, Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon fiskalny lub fakturę VAT, zgodnie z wybraną opcją podczas składania oferty zakupu, albo na życzenie Klienta przesyła przy pomocy poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego
w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient może skorzystać z bezpłatnego i łatwo dostępnego oprogramowania kompatybilnego z formatem PDF.

7. Jeśli Klient skorzysta z możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru, może tego dokonać w wybranym Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych w zakładce Kontakt”. Termin odbioru Towaru zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

8. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru Sprzedawca w ramach realizacji umowy
z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie
do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji oraz opinii na temat zakupionego produktu/ów. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


§ 7 Reklamacje

[Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży]
[Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta]
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UOKiK https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/.

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru
z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat
od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

2. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata
od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.

3. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają
w szczególności jego:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi,
  o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
4. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,
  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo,
  a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność
  i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane
  z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta
  o zawarciu Umowy sprzedaży.
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
5. Do Towarów z elementami cyfrowymi postanowienia § 7 ust. 33 i 34 oraz 40, stosuje się odpowiednio.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega
od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 4 i 5 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
 1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało
  z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią
  (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).
8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 7 ust. 13 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności
z Umową sprzedaży.

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili,
w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru
z Umową sprzedaży.

11. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy, ale ryzyko Konsumenta, więc to w jego interesie jest odpowiednie zabezpieczenie reklamowanego towaru na czas transportu.
12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru
z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

13. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania
z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

15. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
16. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt, ale swoje ryzyko. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

17. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Konsument może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, w formie elektronicznej
za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:
https://pajm.pl/reklamacje-pm-33.html. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. sklep@pajm.pl.

18. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
19. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie Delegatura w Radomiu. ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom. [Przedsiębiorca na prawach konsumenta].
20. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
21. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
22. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia;
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
23. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://pajm.pl/reklamacje-pm-33.html. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. sklep@pajm.pl.
24. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania. [Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodność treści cyfrowej z umową].
25. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
26. Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu
lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

27. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży.
28. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:
 1. ) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej;
 2. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
29. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym spoczywa
na Sprzedawcy.

30. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, postanowienia ust. 48-51 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
31. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jej:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi,
   o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
32. Ponadto, Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umowy sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba
   że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane
  z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta
  o zawarciu umowy.
  1. być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  2. być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy sprzedaży.
33. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje
je przez czas:
  1. dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły;
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowy sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
34. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z ust. 33 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej
z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 1. Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
35. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 32 lub 33, jeżeli Konsument, najpóźniej
w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 32 lub 33, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.

36. Treść cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.
37. § 7 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio do integracji Treści cyfrowej, tzn. połączenia Treści cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową sprzedaży.
38. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku
od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej
z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

39. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się
w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się,
że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

40. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 33 Regulaminu, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.
41. Domniemania określone w ust. 38 i 39 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny
   i zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży;
  2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
42. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie
do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.

43. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.
44. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży;
  3. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny,
   że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umową sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 7 ust. 42 i 43 Regulaminu;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży
   w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
45. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży pozostaje
do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową sprzedaży.

46. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z Umową sprzedaży jest nieistotny.
47. Umowy sprzedaży Treści cyfrowych zawierane przez Sprzedawcę nie obejmują działań Konsumenta polegających na dostarczanie Sprzedawcy lub wytwarzanie przez Konsumenta innych treści.
48. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od Umowy sprzedaży. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

49. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa były niezgodne z Umową sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument
z nich faktycznie korzystał.

50. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.
51. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

52. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna
do zachowania jej zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.

53. Jeżeli zmiana, o której mowa w § 7 ust. 52 Regulaminu, istotnie i negatywnie wpływa
na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w § 7 ust. 52 Regulaminu. W tym przypadku Konsument może wypowiedzieć Umowę sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Postanowienia § 7 ust. 48-52 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Konsument nie może wypowiedzieć Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży,
w stanie niezmienionym.

54. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie Delegatura w Radomiu. ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.
Postanowienia § 7 ust. 1-18 oraz ust. 25-53 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.
56. Ilekroć w § 7 ust. 25-53 Regulaminu mowa jest o Umowie sprzedaży należy przez
to rozumieć umowę o dostarczanie Treści cyfrowej.


Załączniki PDF:
- Formularz reklamacyjny [Przedsiębiorcy].
1. Rękojmia dla Przedsiębiorcy jest wyłączona art. 558 § 1 .
Zapraszamy do korzystania z odpowiedzialności gwarancyjnej

§ 8 Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są nowe i objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W przypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji, reklamacji, oraz ich warunków są z reguły podane w dołączonej karcie gwarancyjnej lub na stronie producenta. Aby sprawdzić dokładne warunki gwarancji należy przejść do zakładkiWarunki gwarancjilub sprawdzić w dedykowanej zakładce (Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji na karcie produktu). W przypadku braku warunków gwarancji
w powyższych miejscach, prosimy o kontakt na
sklep@pajm.pl, uzupełnimy je.

3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta
w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu,
a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

4. Do większości towaru dołączona jest karta gwarancyjna (wyjątkiem są firmy które rozpatrują roszczenia gwarancyjne na podstawie tylko dołączonego dowodu zakupu). Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski lub centralne serwisy gwarancyjne, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.
5. Standardowy minimalny okres ochrony gwarancyjnej to 12 miesięcy. Bardzo często okres gwarancji jest przedłużony pod warunkiem rejestracji produktu na stronie internetowej producenta/importera, i lub dodatkowo corocznych odpłatnych przeglądów w autoryzowanym serwisie producenta/importera.
6. Równocześnie warunki te nie umniejszają, ani nie zmieniają aktualnych przepisów KC dotyczących gwarancji, rękojmi, niezgodności towaru z umową, zwrotów towarów.
7. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UOKiK https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/.

Załączniki PDF:
- Formularz reklamacyjny.

§ 9 Odstąpienie (Umowa sprzedaży, Umowa o dostarczanie treści cyfrowych)
1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (zwany dalej Konsumentem), który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Konsument może również złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza internetowego (online) udostępnionego na stronie internetowej https://pajm.pl/zwroty-pm-35.html. Skorzystanie z formularza online stanowi zgodę na dokonanie zwrotu środków na rachunek bankowy i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić
mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta
do chwili otrzymania z powrotem.

8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (np. kosztów pobrania, wybrania droższego kuriera, wybrania dodatkowych opcji dostępnych dla produktu, np. wykonania odpłatnego przeglądu zerowego). Konsument zwraca produkt na swoje ryzyko, więc to w jego interesie jest odpowiednie zabezpieczenie zwracanego towaru na czas transportu.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim sytuacji, jeśli Sprzedający nie dojdzie
do porozumienia z Konsumentem odnośnie kwoty zwrotu, produkt zostanie wystawiony
po uprzedniej zgodzie Konsumenta, na portalu aukcyjnym Allegro, jako akcja bez ceny minimalnej. Po zakończeniu aukcji wylicytowana kwota pomniejszona o zapłaconą prowizję dla portalu Allegro przez Sprzedającego, zostanie zwrócona Konsumentowi. Sugerujemy sprawdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, tak jak można go sprawdzić
w sklepie stacjonarnym.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że taki sposób nie jest możliwy (np. przy płatności kurierowi), wtedy zwrot następuje na podany uprzednio przez Konsumenta numer konta.
14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę
za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia Usługi dodatkowej, że po spełnieniu tego świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

18. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

19. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych na niematerialnym nośniku, za które Konsument jest zobowiązany
do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia przez Sprzedawcę rozpoczęło się za wyraźną
i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie wyrażenia przez Konsumenta ww. zgody na Trwałym nośniku.


Załączniki PDF:
- Okoliczności utraty prawa do odstąpienia od umowy (pouczenie o odstąpieniu od umowy);
- Formularz zwrotu towaru (odstąpienie od umowy).

§ 10 Usługi nieodpłatne
1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
  1. formularz kontaktowy;
  2. newsletter;
  3. prowadzenie Konta Klienta;
  4. zamieszczanie opinii.
2. Usługi wskazane w § 10 ust. 1 Regulaminu powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu wysłania wiadomości
do Usługodawcy za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega
na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem ww. formularza.

5. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy zapisali się
do tej usługi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Newslettera dostępnym
na
https://pajm.pl/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwa-zgodna-z-rodo-pm-39.html.

6. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu
w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, zgłaszanie zwrotów (składanie oświadczeń o odstąpieniu od Umowy sprzedaży), edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta.

7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.
8. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów. Regulamin dodawania opinii dostępny jest na stronie: https://pajm.pl/napisz-opinie-o-sklepie.html.
10. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa,
w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

11. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub
na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Usługodawca, powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu ustalenie istotnych okoliczności potencjalnego naruszenia i w razie powstania takiej konieczności usuwa ze Strony Internetowej Sklepu treści będące przyczyną naruszenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych
Współadministratorami danych Klientów są firmy:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE
PAJM KAŹMIERCZAK AGNIESZKA
26-600 Radom
ul. Kierzkowska 2
Nip 948-218-68-86
Regon 672777610
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 1524
wydanej przez Wójta Gminy Wierzbica

ORAZ:

PAJM.pl KAŹMIERCZAK PAWEŁ DARIUSZ
26-600 Radom
ul. Kierzkowska 2
Nip 796-184-23-24
Regon 670985712
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 1802
wydanej przez Wójta Gminy Wierzbica.

Dane Klientów przetwarzane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego (prowadzenia konta i realizacja zamówień)
oraz w celach marketingowych, w tym do przesyłania komunikacji marketingowej (jeżeli Klient wyrazi na to zgodę). Klient może zawsze cofnąć zgodę na komunikację marketingową wysyłając odpowiednią informację na adres e-mailowy
sklep@pajm.pl. Klient ma także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.


§ 13 Recykling
1. Sprzedaż wysyłkowa
Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym:

a) Dystrybutor zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.
b) Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju
i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

c) Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży
w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia
w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Ewentualnie informacji o najbliższym punkcie odbioru udzielą Państwu pracownicy
w gminie bądź powiecie najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.

2. Sprzedaż stacjonarna
Najbliższe punkty odbioru w okolicy naszych salonów sprzedaży:
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącego się
  w Radomiu przy ul. Witosa 96. Dla odpadów z terenu Radomia i okolic;
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie Kolonii Dla odpadów z terenu Wierzbicy i okolic/
Ewentualnie informacji o najbliższym punkcie odbioru udzielą Państwu pracownicy
w gminie bądź powiecie najbliżej Państwa miejsca zamieszkania. W/w zapis zgodny
z Artykułem 37.1 Ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym.

Link do w/w ustawy znajduje się poniżej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001688/U/D20151688Lj.pdf.

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się przez Usługodawcę z oświadczeniem woli Klienta (np. samodzielne usunięcie Konta Klienta, wycofanie zgody na przesyłanie newslettera).
3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta musi zostać wysłane w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w przypadku, gdy Klient – pomimo skierowania do niego wezwania - nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym terminie.


§ 15 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody
  i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody
   i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
  na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych
  na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych
  do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
  na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu
 7. Umowy z Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie
  z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.2.
 9. Klienci Hurtowi – ustanowieni przez obsługę sklepu. Mimo dokładania wszelkich starań, nie gwarantujemy, że cena hurtowa pokazana na sklepie będzie ceną aktualną, w przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Jeśli nastąpi taka sytuacja,
  to zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej ceny, oferta zakupu zostanie przyjęta
  po zaakceptowaniu zaproponowanej zmiany.

§ 16 Najważniejsze

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, równocześnie regulamin sklepu nie wyłącza, ani nie ogranicza przepisów obowiązujących w aktualnym Kodeksie Cywilnym, jakiekolwiek zapisy powyższego regulaminu, które są niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Polskiego, nie mają zastosowania, nadrzędnym są zapisy w Kodeksie Cywilnym.

Regulamin opublikowano 16/10/2023, poprzednie wersje tracą ważność.

Przejdź do strony głównej
Copyright © PAJM 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików Cookies. Więcej informacji o Polityce Cookies możesz znaleźć w zakładce Polityka prywatności .
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ